Frivillig / Lagstadgad revision

Storleken på aktiebolaget avgör om revisor måste utses. Det finns fler skäl till att frivilligt utse revisor. Förändringstakten i lagar och regelverk är hög. Det är därför viktigt att företagaren känner förtroende för sin revisor, så att fokus kan läggas på verksamheten samtidigt som riskerna för stora kostsamma fel minimeras.

Vi har en nära och personlig kontakt med våra kunder, för att vi vet att revisionen blir bättre utförd om vi löpande följer utvecklingen i bolaget. Vår insikt i er verksamhet och vårt nära samarbete gör att vi blir en naturlig rådgivare. Vår inriktning mot framförallt ägarledda företag innebär att vi stödjer såväl företaget som ägarna för att uppnå ökad lönsamhet och minskad risk.

Revisionen av ditt företag leder till:

  • Trovärdighet och förtroende hos kunder såväl som leverantörer och banker
  • Kvalitetssäkring av företagets rapportering och stärkta beslutsunderlag

  • Minimering av risker för både företaget och ägarna

  • Företaget blir kreditvärdigare

  • Våra iakttagelser ger värdefull information som kan spara pengar

Kontakta Malma Revision